RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ART-TOM ARTUR DARMOCHRAJ TOMASZ DARMOCHRAJ SPÓŁKA CYWILNA
  • Kontakt z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych – tel. 48 384 71 31 lub adres e-mail: arttom@arttom.eu
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie uprawnieni pracownicy, odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (zgodnie z przepisami prawa) lub przez okres niezbędny do realizacji zamówienia
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy